ข่าวกิจกรรม > คบ.แม่กวงฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 118 ปี

คบ.แม่กวงฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 118 ปี

12 มิ.ย. 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม 118 ปีกรมชลประทาน พร้อมชี้แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม 118 ปี กรมชลประทาน พร้อมชี้แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบและร่วมลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (สถานีผลิตน้ำแม่กวง ) และฝายกู่เบี้ยซึ่งเป็นการป้องกันบรรเทาอุทกภัย พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ในเวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญสืบชะตา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 118 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี รวมถึงการสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยนายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้แทนประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มผู้ใช้น้ำและสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าว

เวลา 13.00 น. ได้มีการร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อวางแผนปรับการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) ทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวา และตามคลองส่งน้ำต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรอบเวรการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน ซึ่งได้มีการวางแผนเพาะปลูกพืชนาปี พืชไร่ พืชผัก พืชสวน จำนวน 148,400 ไร่ โดยมีแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนจำนวน 8 รอบเวร โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รวมปริมาณน้ำที่ส่งทั้งสิ้น 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ยังคงยึดมาตรการบริหารจัดการน้ำทั้ง 5 มาตรการจากกรมชลประทาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม

หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไปยัง การประปาส่วนภูมิภาค (สถานีผลิตน้ำแม่กวง ) บริเวณท้ายเขื่อนเพื่อรับฟังการดำเนินงานของสถานี โดยสถานีดังกล่าวมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4 อำเภอใหญ่ๆได้แก่อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย และอำเภอเมืองเชียงใหม่บางส่วน โดยมีศักยภาพการส่งน้ำได้ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถส่งน้ำได้ถึง 35,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายสถานีเพิ่มอีก 2,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และพื้นที่การเกษตรด้วย

เวลา 14.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่ฝายกู่เบี้ย เพื่อรับฟังแผนการจัดการน้ำลุ่มแม่ออน เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานที่สำคัญของพื้นที่นี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำจากลำน้ำแม่ออนให้ลงสู่คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย และประตูระบายน้ำแม่ออน ก่อนที่มาถึงตัวเมืองสันกำแพง โดยพื้นที่สันกำแพงเป็น 1 ใน 8 จุดเสี่ยงที่เกิดอุทกภัยเมื่อปี 2548 โดยมาตรการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จะใช้อาคารชลประทานในการบริหารจัดการเป็นหลัก ประกอบกับการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้ง 5 ข้อของกรมชลประทาน เพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน ปี 2563 และสามารถเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้งปี 2563/2564

ในอนาคตหากโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้วเสร็จ จะสามารถผันน้ำจากน้ำแม่แตงและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จำนวน 165 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำเต็มความจุของเขื่อนในทุกปี หากมีการประเมินปริมาณน้ำใน 1 ลูกบาศก์เมตร จะสามารถสร้างคุณค่าให้แก่การเกษตรได้มูลค่าประมาณ 7 บาท/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประมาณ 1,840 ล้านบาท/ปี