ข่าวกิจกรรม / ประชุมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/2563

5 มี.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา ๑๐.๐๐ น.

     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง    ปี พ.ศ.2562/2563 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมโครงการ     ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในการประชุม