ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามแผนการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค - บริโภค ปี 2562/63

ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามแผนการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค - บริโภค ปี 2562/63

21 ม.ค. 2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ขออนุมัติลงท่าสูบแล้ว จำนวน 7 ท่า จากแผนทั้งหมด 26 ท่า ในพื้นที่ตำบลแม่คือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด และ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย รวมพื้นที่ที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 2,305 ไร่