ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

25 ธ.ค. 2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมดุล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 พร้อมได้รายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ให้ที่ประชุมรับทราบ   โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,17 เป็นประธานในการประชุม