ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

2 ก.ย. 2562

       นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง  อุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด ออกบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยครั้งนี้ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศด้านต่างๆ อาทิ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา รวมถึงการให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมชลประทาน และรับเรื่องร้องทุกข์

      ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยเน้นการบริการในเชิงรุก เพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน