ข่าวกิจกรรม > เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

12 มี.ค. 2562

วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายกิตติ์วริศ  ภัคเชี­ยรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับกรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด  โดยใช้กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน 2 ครั้ง ในส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ร่วมชี้แจงในหัวข้อ การจัดการบริหารจัดการน้ำและวางแผนการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อเสริม ประสิทธิภาพการส่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ สถานการณ์น้ำและการประเมินการส่งน้ำ พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร