ข่าวกิจกรรม > การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

การประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

2 ม.ค. 2562

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) จัดประชุมวางแผนการบิหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562  

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมประชุม  ทั้งหมด 160 คน ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรอำเภอ ผู้รับบริการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกรในพื้นที่  

และผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๑  นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ

เป็นประธานในที่ประชุม