ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

13 ธ.ค. 2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

นายปิยภัทร  สายเมฆ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ – ๔  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  จัดประชุมย่อยเตรียมวางแผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2561/2562

ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน  เพื่อให้การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งมีประสิทธิภาพ 

และเตรียมความพร้อมก่อนการ  จัดประชุมใหญ่  โดยมี นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเป็นประธานในการประชุม