ข่าวกิจกรรม > โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2561

27 พ.ย. 2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

    ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และเจ้าหน้าที่ จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

เข้าศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

     ทั้งนี้  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ได้จัดวิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง "ระบบบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวง" ณ บริเวณ

พลับพลาสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา